ТЪРСЕНЕ
Година: Анотация:  
Брой:    
"Спорт и наука" е научнометодическо списание, издание на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна академия, Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт.
Броеве 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 2019 г., извънредния брой от 2020 г., 1,2,3 и 4 бр. от 2020 г., брой 1, 2, 3 и 4 от 2021 г., брой 1, 2, 3, 4 от 2022 г. и брой 1, 2, 3 и 4 от 2023 г. можете да изтеглите от Архив
Нов брой
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ Теория и методика на спортната тренировка Красимира Иванова-Кунзова, Даниела Оронова-Христова – Изследване на някои технически показатели при начинаещи гребци-студенти след занимания със системата за обратна връзка biorow Tech на гребен ергометър. Михаил Качаунов – Приложение на креатина в плуването. Михаил Качаунов – Приложение на натриевия бикарбонат в спорта: протоколи за прием и странични ефекти. Ивайло Лазаров – Състояние на антропометричния статус на подрастващи футболисти oт ученическа спортна школа. Ивайло Лазаров – Възможности за повишаване на ефективността на учебно-тренировъчния процес в ученическа спортна школал Теория и методика на физическото възпитание Силвия Насева – Експериментален модел на спортни занимания за деца със специални образователни потребности (СОП). Явор Несторов – Нормативна база за контрол на физическото развитие и физическата подготвеност на студентите от морските специалности. Явор Несторов – Усъвършенстване на плувните умения на студентите от морските специалности. Милка Захова – Проучване върху физическото развитие и физическата дееспособност на ученици на база вътрешен и външен локус на контрол. Силвия Насева – Изследване върху нагласите на учителите по ФВС за приобщаването и обучението на деца със специални образователни потребности в общообразователните училища. Физиология, спорТна медицина и кинезиТерапия Антоанета Димитрова, Теогносия Пантели – Промени във физическия толеранс при възрастни пациенти с хипертонична болест след приложена кинезитерапия. Павлин Мирчев – Японска мануална терапия „Юмейхо“. Исторически преглед. Същност, признаци и белези на различните типове тазова асиметрия според метода. Павлин Мирчев – Равновесие на човешкото тяло спрямо гравитацията. Теория за центъра на тежестта. Типове, стадии и степени на хълбочно-ставно разместване според метода юмейхо. Владислав Бонев – Ефект от прогресивна мобилизация при пациенти на апаратна вентилация. Спортна анимация Йозер Саглам – Демографска характеристика на потребителите на спортни и анимационни услуги в хотелите на Република Турция. Спорт и комуникация Десислава Дурчева, Лидия Георгиева – Инфодемията и фалшивите новини по време на пандемията от COVID-19: влиянието им върху физическата активност като заплаха за общественото здраве. In memoriam Силвия Бакалова – Поклон пред проф. Доротеа Стефанова, ДН (1937 – 2023) Годишно съдържание на списание Спорт и наука за 2023 г.
CONTENT
Theory and methodology of sports training Krasimira Ivanova-Kunzova, Daniela Oronova-Hristova - Investigation of some technical parameters in students – novice rowers after training sessions with the BioRow Tech online feedback system on rowing ergometer. Mihail Kachaunov - Application of creatine in swimming. Mihail Kachaunov - Application of sodium bicarbonate in sports: supplementation protocols and side effects. Ivaylo Lazarov - Anthropometric status of adolescent football players in sports school. Ivaylo Lazarov - Student sport center - opportunities for increasing the efficiency of the training process. Theory and methodology of physical education Silvia Naseva - Experimental model of sports activities for children with special educational needs (CWSNs). Yavor Nestorov - Regulatory framework for control of the physical development and the physical preparedness of students from maritime specialties. Yavor Nestorov - Improving swimming skills of the marine majors students. Milka Zahova - Study on physical development And the physical fitness in pupils based on internal and external locus of control. Silvia Naseva - A study on the attitudes of PE teachers towards the inclusion and education of children with special educational needs in mainstream schools. Physiology, sports medicine and kinesitherapy Antoaneta Dimitrova, Theognosia Pantheli - Changes in the physical tolerance in adult hypertensive patients after physiotherapy. Pavlin Mirchev - Japanese manual therapy ‘’Yumeiho’’. Historical overview. Essence, signs and marks of the different types of pelvic asymmetry according to the method. Pavlin Mirchev - Equilibrium of the human body in relation to gravity. Theory of the center of gravity. Types, stades and degrees of hip-joint displacement according to the yumeiho method. Vladislav Bonev - Effect of progressive mobilization in patients on mechanical ventilation. Sport animation Ozer Saglam - Demographic characteristics of users of sports and animation services in hotels of the Republic of Turkey. Sport and Communication Desislava Durcheva, Lidia Georgieva - Infodemic and fake news during the COVID-19 pandemic: their impact on physical activity as a threat to the public health. In memoriam Sylvia Bakalova - A Tribute to prof. Dorothea Stefanova, D.SC. (1937 - 2023). Annual content 2023
НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ